Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obeckasamaobeclmsskmsradiorvs10320120725111014anuban

Facebook MS

สถิติผู้เข้าชม

1146769
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปหาด์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกปี
1295
1774
3069
1131538
34801
61082
1146769

Your IP: 54.81.73.2
Server Time: 2017-10-23 18:46:48

baset

คำกล่าวรายงานต่อประธาน

โอกาสเปิดมหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา  ครั้งที่ 3

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

กราบเรียน พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ มุขนายกเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่เคารพอย่างสูง

 

          เมื่อสองพันปีที่ผ่านมาพระเยซูคริสตเจ้าได้เตือนสติผู้ใหญ่ให้เห็นความสำคัญและเอาใจใส่ต่อเด็กเล็ก ๆ  เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลยเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่

เหมือนเด็กเหล่านี้” พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น (มธ.19:14-15)

          จากโอวาทและแบบอย่างที่พระเยซูคริสตเจ้าได้ให้ไว้เราถือว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สถาปนาโรงเรียนคาทอลิก

และทรงเป็นต้นแบบของครูโรงเรียนคาทอลิกอีกด้วย  โรงเรียนคาทอลิกของพระเยซูคริสตเจ้าคือโรงเรียนที่เปิด

ต้อนรับทุกคนโดยไม่มีกำแพงแห่ง เชื้อชาติ ศาสนาหรือฐานะทางเศรษฐกิจ “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย”

          ครูโรงเรียนคาทอลิกของพระเยซูคริสตเจ้า คือ ครูที่มองเห็นคุณค่าของเด็ก มองเห็นศักยภาพของเด็กเล็กๆ

และส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้น “เพราะอาณาจักรสวรรค์ เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้ พระองค์ทรงปก

พระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น”

          ตลอดระยะเวลา 57 ปีตั้งแต่โรงเรียนคาทอลิกโรงแรกได้ถือกำเหนิดขึ้นในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา

และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 11 โรงในปัจจุบัน โรงเรียนของเราได้ปฏิบัติพันธกิจในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก

และเยาวชนมากกว่า 20,000 คนต่อปี ทำให้เราตระหนักว่าไม่มีสถาบันใดที่จะมีเด็กและเยาวชนมารวมกัน

มากเท่ากับในสถาบันการศึกษา และไม่มีเครื่องมือใดจะป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมได้เท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่า       “การศึกษา” และเราก็เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเมื่อเด็กคนหนึ่ง ครูคนหนึ่ง หนังสือเล่มหนึ่งและปากกาด้ามหนึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงโลกได้ ที่นี่เรามีทุกอย่างมากกว่าหนึ่งเราจึงมั่นใจว่าโรงเรียนคาทอลิกของเราจะสามารถเป็นผู้นำใน

การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกให้ดีขึ้นได้

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นจริงได้ถ้าโรงเรียนคาทอลิกตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลง

เป็นสิ่งนิรันดร์ ซึ่งโรงเรียนคาทอลิกต้องรู้เท่าทันพร้อมทั้งปรับตัวแต่ยังคงยืนหยัดในอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี “ความรัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียง” มีศักยภาพที่จะยืนอยู่ได้

อย่างทรนงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนและในประชาคมโลก

          มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะ

พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นเพราะ....

          1. เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกและประเมินซึ่งศักยภาพแห่งตน

          2. เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน ...และ

          3. เป็นการสร้างชวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียน

          ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา  ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  เซอร์อธิการมารีย์ โนแอล สายอรุณ  ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์วิทยาที่รับเป็น เจ้าภาพและอนุเคราะห์

ให้ทุกอย่างดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์   กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ประมุขเขตสังฆมณฑลนครราชสีมาที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้

          บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าได้กล่าวให้โอวาท ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน มอบโล่แด่ครูดีศรีสังฆมณฑล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

Share

เลือกภาษา

ผู้บริหารฝ่ายการศึกษา

ekachai1

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 081-7907-649

โรงเรียนในเครือ

Login Form

ห้องแสดง Clip VDO

vedio